Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem www.dopoduchy.pl.

Sprzedawcą jest firma Dopoduchy Marlena Oleszczak z siedzibą w Łasku (98-100), Wydrzyn 7 prowadząca działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

NIP: 8311596453

REGON: 528331745

Kontakt: sklep@dopoduchy.pl

§ 1
Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient– osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

Produkt - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dopoduchy.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić Produkt.

Strona – Sprzedawca i Klient.

Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.dopoduchy.pl

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Wady Produktu – Wady Jawne, Wady Ukryte i Wady Prawne Produktu w rozumieniu niniejszego Regulaminu;

Wada Jawna – wada fizyczna Produktu w rozumieniu kodeksu cywilnego, możliwa do rozpoznania w momencie wydania Produktu Kupującemu;

Wada Ukryta – wada fizyczna Produktu w rozumieniu kodeksu cywilnego, powstała przed wydaniem Produktu Kupującemu, która ujawniła się w okresie późniejszym;

Wada Prawna – wada prawna w rozumieniu kodeksu cywilnego;

Braki Ilościowe – wydanie Produktu w ilości mniejszej niż wynikająca z Zamówienia i dokonanej płatności.

 

§ 2
Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep internetowy www.dopoduchy.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie www.dopoduchy.pl - są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§  3
Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez Sklep internetowy lub drogą mailową na adres sklep@dopoduchy.pl.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok.
 3. Prawidłowo złożone zamówienie musi posiadać następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, dane adresowe do wysyłki.
 4. Gdy podane w zamówieniu dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia do Klienta wysyłane jest potwierdzenie zawierające wszystkie szczegóły zamówienia oraz indywidualny numer zamówienia.
 6. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na podany w zamówieniu adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, faktury VAT, faktury VAT korygujące. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

§ 4
Koszty i termin wysyłki

 1. Produkt jest wysyłany pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub albo drogą mailową.
 2. Produkt jest dostarczany do Klienta za pośrednictwem kuriera GLS lub DPD
 3. Cennik dostaw Produktów dostępny jest na Stronie Sklepu http://dopoduchy.pl/content/1-koszty-dostawy
 4. Wysyłka Produktów poza granice kraju jest dokonywana po indywidualnym ustaleniu warunków wysyłki przez Strony.
 5. Produkty wysyłane są w terminie do 3 dni roboczych. Czas rozpoczęcia realizacji liczony jest od momentu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności „za pobraniem” oraz „płatności elektronicznych”.

 

§ 5
Płatności

 1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki doliczane są podczas realizacji zamówienia zgodnie z cennikiem dostaw umieszczonym na stronach Sklepu internetowego
 2. Rodzaje płatności:
  1. Przelew tradycyjny:  realizowany po złożeniu zamówienia przez klienta, na numer konta wysłany w potwierdzeniu zamówienia. Produkt wysyłany jest do Klienta po odnotowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  2. Za pobraniem: płatność przy odbiorze towaru.
  3. Płatności elektroniczne Przelewy24: płatność automatycznie odnotowywana jest w Sklepie internetowym .
  4. Płatności elektroniczne PayU: płatność automatycznie odnotowywana jest w Sklepie internetowym.
  5. Płatności elektroniczne iMoje: płatność automatycznie odnotowywana jest w Sklepie internetowym.
  6. Płatności elektroniczne PayPal: płatność automatycznie odnotowywana jest w Sklepie internetowym .


§ 6
Dostawa towaru

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej. Wysyłka poza granice kraju realizowane są po indywidualnych ustaleniach z Klientem.
 2. Klient odbierając przesyłkę powinien sprawdzić w obecności pracownika poczty, czy opakowanie (jeśli takowe istnieje) i zawartość jest w stanie nienaruszonym. W przypadku uszkodzenia lub braków ilościowych Produktów w przesyłce Klient spisuje w obecności pracownika poczty protokół odbioru. Protokół spisany przy odbiorze przesyłki w obecności pracownika poczty uprawnia do zgłaszania reklamacji w postaci braków lub uszkodzenia Produktów.
 3. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia Produktów Klient powinien skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli Klient nie miał możliwości sprawdzenia przesyłki przy odbiorze w obecności kuriera - ma on obowiązek niezwłocznego zbadania Towaru po jego otrzymaniu i powiadomienia Sprzedającego o istniejących niezgodnościach w dostawie lub uszkodzeniach towaru.

§ 7
Odstąpienie od umowy

 1. Klient dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni (14 dni). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia w którym objął w posiadanie Produkt lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 2. Klient może wysłać oświadczenie o odstoapieniu od umowy elektronicznie (sklep@dopoduchy.pl) lub w formie pisemnej (Dopoduchy Marlena Oleszczak, Łask 98-100, Wydrzyn 7)
 3. Sprzedawca przesyła na adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie czternastu dni (14 dni) od otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – Sprzedawca nie jest zobowiązana do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres jego siedziby nie później niż w terminie czternaście dni (14 dni) o dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Produktu przed jego upływem.
 9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy. W szczególności Klient proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Przekroczenie powyższych granic (w szczególności gdy odesłany Produkt nie będzie w pełni kompletny, będzie uszkodzony lub będzie nosił ślady używania świadczące o innym wykorzystywaniu Produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia) upoważnia Sprzedawcę do obciążenia Klienta kosztami wynikającymi z utraty wartości Produktu.

 

§ 8
Reklamacje

 1. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Kupujący może złożyć reklamację, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 2. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klientowi przysługuje prawo do reklamacji z tytułu rękojmi. Klient ma prawo zgłosić reklamację z tytułu rękojmi w sytuacji gdy zakupiony Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, a nie wiedział o niej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Sprzedawcy, na koszt Sprzedawcy.
 5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z innym możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może również złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • przedmiot reklamacji, w szczególności rodzaj i daty wystąpienia niezgodności/wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • dane kontaktowe Klienta.
 8. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta reklamacja zostaje uwzględniona.
 9. Koszty dostawy nowego lub naprawionego Produktu ponosi Sprzedawca. 

 

navigation